ПАРТНЕРСЬКИЙ ДОГОВІР

Агентський договір N 79 від 16.02.2021 р.       

Приватне підприємство «ВЕСТА ТРЕВЕЛ», юридична особа, яка належним чином зареєстрована та існує згідно із законодавством України, в особі засновника Щербакової Світлани Михайлівни, що діє на підставі Cтатуту та відповідно до ліцензії АЕ No 637045 від 17.07.2013 р. на здійснення туроператорської діяльності (внутрішній та в’їзний туризм), виданої Державним агентством України з туризму та курортів (додаток N1), надалі – ТУРОПЕРАТОР, з однієї сторони та, фізична особа-підприємець Бойко Марія Миколаївна, що належним чином зареєстрована та існує згідно із законодавством України, в особі Бойко Марії Миколаївни надалі – ТУРАГЕНТ, з другої сторони, які разом надалі СТОРОНИ, уклали даний Договір про наступне:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. „Договір” – даний Агентський договір.

1.2. „Сторони” – Туроператор та Турагент.

1.3. „Туроператор” – юридична особа, що створює туристичний продукт, має ліцензію на туроператорську діяльність та для якої цей вид діяльності є виключним відповідно до законодавства України.

1.4. „Турагент” – особа (юридична, або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності), що реалізує туристичний продукт від імені туристичного оператора.

1.5. „Турист” – особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої не забороненою законом країни перебування з метою туризму на термін від 24 годин до одного року, без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов’язанням залишити країну або місце перебування в зазначений термін.

1.6. „Турпродукт” – попередньо розроблений Туроператором комплекс туристичних послуг, до складу якого входять послуги перевезення, розміщення, харчування, екскурсії, страхування та інші послуги відповідно до даного Договору.

1.7. „Тур” – туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, перевезення, розміщення, харчування та інше).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим договором одна сторона ,,Турагент” зобов’язується за винагороду надати послуги іншій стороні ,,Туроператору” в реалізації сформованного ,,Туроператором” туристичного продукту шляхом укладання договорів на туристичне обслуговування від імені ,,Туроператора” та за його рахунок.

2.2. При здійсненні діяльності по реалізації туристичного продукту „Турагент” виконує наступні функції:

– вивчення попиту та пропозицій на туристичному ринку регіону (місцевості) де проводить господарську діяльність „Турагент”,

– пошук та залучення споживачів туристичних послуг,

– укладання договорів на надання туристичного продукту “Туроператора”.

2.3. Договори на туристичне обслуговування, що укладаються відповідно до пункту 2.1. цього договору, повинні укладатися у відповідності зі зразком встановленим додатком N2 до цього договору, та „Турагент” в будь-якому випадку не має права вносити жодних змін в цей зразок без отримання попередньої письмової згоди на це від ,,Туроператора”.

3. ТЕРИТОРІЯ НАДАННЯ АГЕНТСЬКИХ ПОСЛУГ ТА ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ «ТУРАГЕНТА»

3.1. „Турагент” здійснює свою діяльність, визначену цим договором, в межах території України.

3.2. Формою підтвердження повноважень „Турагента” за цим договором є пред’явлення третім особам цього договору та підтвердження, отриманого від ,,Туроператора” щодо можливості надання споживачу певних туристичних послуг.

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. „Турагент” повинен особисто виконати дії, на які він уповноважений ,,Туроператором” та не може передавати на свій розсуд іншим особам прав, якими він користується в інтересах ,,Туроператора”.

4.2 ,,Туроператор” має право довірити комерційне посередництво щодо реалізації турпродукту також іншим суб’єктам, а ,,Турагент” має право здійснювати комерційне посередництво, також для інших ,,Туроператорів”.

4.3. ,,Туроператор” зобов’язується надавати ,,Турагенту”, для подальшого ознайомлення з нею туристів, наступну інформацію:

4.3.1. про основні вимоги щодо оформлення необхідних виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл на в’їзд/виїзд до/з країни тимчасового перебування);

4.3.2. про медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, в тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці.

4.4. При появі потенційного клієнта на укладання з ,,Турагентом” договору на туристичне обслуговування останній надсилає на адресу ,,Туроператора”, за допомогою електронної пошти, заявку з метою отримання відповіді від ,,Туроператора” щодо можливості надання споживачу певних туристичних послуг, з переліком послуг та іншими умовами вказаними в заявці. Основні пункти заявки наступні: назва тур продукту, дата, ПІБ туриста, серія та No паспорта, повна дата народження та контактний телефон.

4.5. В строк від одного до трьох робочих днів ,,Туроператор” повинен підтвердити можливість надання споживачу певних туристичних послуг на умовах викладених в заявці або повідомити про неможливість надання туристичного продукту, щодо якого була отримана заявка, вказана в пункті 4.4. цього договору. Підтвердження заявки здійснюється ,,Туроператором” за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

4.6. Без отримання підтвердження від ,,Туроператора” щодо можливості надання споживачу певних туристичних послуг на умовах, викладених ,,Турагентом” в заявці, оформленій у відповідності з пунктом 4.4. цього договору, ,,Турагент” в жодному разі не має права укладати зі споживачем договір на туристичне обслуговування, а у разі його укладення – самостійно нестиме відповідальність перед таким споживачем.

4.7.Оплата Замовлення від третіх осіб – інших платників, ніж зазначено у рахунку та у цьому договорі, приймається за умови попереднього повідомлення у письмовій формі. У разі відсутності попередження оплата не приймається та/або буде автоматично повернута, як помилкова.

4.8. Після укладання договору на туристичне обслуговування ,,Турагент” отримує від туриста оплату вартості туристичного обслуговування, що надається за договором в повному обсязі та протягом 3 днів перераховує її на розрахунковий рахунок ,,Туроператора”.

4.9. Після укладання договору на туристичне обслуговування ,,Турагент”, в разі необхідності та в порядку, передбаченому розділом 5 даного договору, передає ,,Туроператору” документи туриста (або за згодою ,,Туроператора” їх копії), які необхідні для бронювання туристичних послуг, що входять до складу турпродукту та/або для оформлення в‘їзних віз в країну тимчасового перебування.

4.10. Після отримання від “Турагента” 100% вартості заброньованого турпродукту та повного комплекту вказаних у попередньому пункті документів ,,Туроператор” оформлює та передає “Турагенту” або туристу всі необхідні для отримання туристичних послуг документи. Документи передаються ,,Туроператором” “Турагенту” (або туристу) в порядку, передбаченому розділом 5 даного договору, та до моменту, після спливу якого заброньована подорож або її продовження будуть неможливими.

4.11. Після отримання від ,,Туроператора” документів, необхідних для отримання туристичного обслуговування “Турагент” в максимально короткі строки передає їх туристу.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 5. 1. Відповідно до предмета Договору Туроператор зобов’язується:

5.1.1. Своєчасно повідомляти ,,Турагента” про правила реалізації певних туристичних продуктів та їх зміни в тому числі, але не обмежуючись надавати інформацію Турагенту для туристів про умови перебування, екологічний, епідеміологічний та політичний стан в країні призначення, митні, прикордонні, еміграційні, санітарні та інші правила та норми, передбачені Законом України „Про туризм”.

5.1.2. Приймати від ,,Турагента” заявку на туристичні послуги ( Додаток No 3 до даного Договору).

5.1.3. Інформувати ,,Турагента” про всі вимоги, умови та обмеження, що пред’являються туристам з боку перевізників, підрядників та інших підприємств, установ, організацій. А також надавати ,,Турагенту” достовірну інформацію про споживчі властивості туру/турів, включаючи інформацію про програму перебування, маршрут подорожі, тарифи, ціни, особливості страхування, документи тощо.

5.1.4. Інформувати ,,Турагента”, протягом 1-3 робочих днів з моменту отримання від нього заявки встановленої форми, про кількість осіб в групі, можливість надання зазначених у такій заявці туристичних послуг і виставляти рахунок на їх оплату, а в разі неможливості організації туру (відсутність вільних місць тощо) пропонувати альтернативні варіанти турів.

5.1.5. Оформляти необхідні проїзні документи на реалізований ,,Турагентом” тур і передавати їх ,,Турагенту” (або туристу) не пізніше, ніж за 24 години до початку туру.

5.2. Відповідно до предмету Договору Турагент зобов’язується:

5.2.1. Здійснювати посередницьку діяльність з продажу турпродуктів ,,Туроператора” згідно з положеннями цього Договору та законодавства України.

5.2.2. Проводити комерційну, рекламну та іншу діяльність, що направлена на продаж та просування на ринку туристичних продуктів ,,Туроператора” на умовах повної фінансової самостійності; за рахунок власних коштів сплачувати усі свої витрати зі здійснення вказаної діяльності, враховуючи вартість поштового (кур‘єрського), телефонного (мобільного, факсимільного) зв‘язку та інших супутніх витрат, а також вартість реклами згаданої вище діяльності та ,,Турпродуктів”, що пропонуються для продажу.

5.2.3. Направляти ,,Туроператору” (електронною поштою або факсом) заявку на бронювання ,,Турпродукту” із зазначенням всіх необхідних та обов’язкових даних, за підписом уповноваженої особи та круглою печаткою ,,Турагента” (за формою, що наведена у Додатку No 3 до даного Договору) заздалегідь.

5.2.4. Договори на туристичне обслуговування, що укладаються відповідно до пункту 2.1. цього договору, повинні укладатися у відповідності зі зразком встановленим додатком No2 до цього договору, та „Турагент” в будь-якому випадку не має права вносити жодних змін в цей зразок без отримання попередньої письмової згоди на це від ,,Туроператора”.

5.2.5. Здійснювати контроль своєчасної оплати туристами повної вартості туристичного продукту.

5.2.6. Сплачувати рахунки, виставлені ,,Туроператором” в порядку і строки, обумовлені цим Договором.

5.2.7. Інформувати туристів про умови перебування, екологічний, епідеміологічний та політичний стан в країні призначення, митні, прикордонні, еміграційні, санітарні та інші правила та норми, передбачені Законом України „Про туризм”.

5.2.8. У письмовій формі сповістити ,,Туроператора” про зміни в заявці або її анулювання. Часткові зміни у замовленні ,,Турпродукту” можуть бути проведені не пізніше, ніж за 30 днів до початку туру. У разі надходження змін пізніше вказаного строку, ,,Турагент” зобов’язаний сплатити штрафні санкції, що передбаченні цим Договором для випадків відмови від замовлення (п. 7.7. Договору) та відшкодувати фактичні витрати ”Туроператора” на організацію туру.

5.2.9. Забезпечувати отримання довіреною особою Турагента оформлених проїзних документів у відповідності з п.5.1.5. даного договору.

5.2.10. Своєчасно видавати туристам отримані від ,,Туроператора” проїзні і інші необхідні для здійснення туру документи, а також завчасно інформувати туристів про мінімальну кількість осіб у групі, за наявності якої може відбутися груповий тур. 5.2.11. Не використовувати отримані від “Туроператора” матеріали з метою, що не відноситься до даного Договору та не передавати їх третім особам.

5.2.12. Забезпечувати задоволення формальних вимог, умов і обмежень, що пред’являються до туристів з боку перевізників, підрядників та інших підприємств, установ, організацій тощо.

5.2.13,,Турагент” зобов’язаний: а) роз’яснювати туристам обов’язковість своєчасного і неухильного виконання вимог посольства (консульства) країни тимчасового перебування; б) попереджати туристів про можливі негативні наслідки (відмова або затримка в наданні в’їзної візи) невиконання туристами вимог посольства (консульства) країни тимчасового перебування, що пред’являються останнім в процесі оформлення в’їзних віз; в) попереджати туристів про необхідність дотримання, під час туристичної поїздки, візового режиму країни тимчасового перебування, а також усіх умов туристичної поїздки (у тому числі обов’язковості заселення в готель протягом першої заброньованої туристом доби і виселення з|із| готелю не раніше останньої заброньованої туристом доби); г) попереджати туристів: про зобов’язання поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни (місцевості) перебування; у разі необхідності зробити медичні щеплення проти хвороб; дотримуватись правил поведінки та вимог щодо збереження об’єктів історії, культури, природи тощо; не порушувати громадський порядок та дотримуватись вимог законів, що діють на території країни (місцевості) перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях проживання; уникати дій, що можуть призвести до виникнення претензій з боку третіх осіб як до туриста, так і до Туроператора; у разі навмисного або ненавмисного пошкодження, псування майна чи здійснення інших протиправних дій в місцях проживання чи перебування, відшкодувати збитки, спричинені неправомірними діями; не порушувати еміграційний режим; виконувати митні та прикордонні правила.

5.2.14. У випадку надання послуг туристу третьою особою (приймаючим туристичним підприємством) не в повному обсязі або не належної якості, турист зобов’язаний скласти Акт з детальним описом характеру претензії туриста, засвідчений печаткою та підписом відповідальної особи приймаючого туристичного підприємства у країні перебування туриста.

5.2.15. В день підписання даного договору в обов’язковому порядку надати ,,Туроператору” копію власної ліцензії на туристичну діяльність, банківської гарантії, свідоцтво про реєстрацію в якості платника ПДВ або свідоцтво про реєстрацію в якості платника єдиного податку. Вказані копії мають бути завірені круглою печаткою ,,Турагента” і підписом уповноваженої особи.

5.3. Відповідно до предмета Договору Туроператор має право:

5.3.1. ,,Туроператор” має право збільшувати вартість турпродукту або окремих туристичних послуг до 5% від його (їх) вартості, або ж зменшувати/збільшувати тривалість проживання у готелі (готелях) (кількість ночей, – не більше, ніж на одну ніч), або вносити інші зміни в програму туру, повідомивши про це ,,Турагента” не пізніше, ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку туристичної подорожі.

5.3.2. У випадку, якщо розміщення туриста в попередньо заброньованому готелі буде неможливим, Туроператор має право розмістити туриста в іншому готелі тієї ж або більш високої категорії без додаткової оплати.

5.3.3 При організації групового туру ,,Туроператор” має право, відмінити тур за 1 (одну) добу у разі набору групи менш ніж 8(вісім) осіб в одноденному турі, та за 3 (три) доби у разі набору групи менш ніж 14 (чотирнадцять) осіб, у/в дводенному турі та більше по території України.

5.3.4. Враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», Турагент підтверджує та надає Туроператору згоду на обробку його персональних даних та персональних даних фізичних осіб Туристів, які були або будуть передані Туроператору у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення туру, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туроператором персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із захистом прав Туроператора за ними, або якщо це необхідно для реалізації Туроператором прав та обов’язків, передбачених законом.

Турагент засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані, які були або будуть передані Туроператору були отримані та знаходяться у користуванні Турагента правомірно відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Турагент звільняє Туроператора від будь-якої відповідальності та зобов’язується відшкодувати збитки, у тому числі за будь-яку моральну шкоду, майнові збитки, не отримані доходи (вигоду), завдані будь-яким особам внаслідок будь-яких суперечок, претензій, вимог або судових спорів щодо або у зв’язку з персональними даними. Турагент приймає на себе повну відповідальність перед такими третіми особами, у тому числі за відшкодування збитків та шкоди. Вищенаведені зобов’язання, засвідчення і гарантії є необмеженими строком, вони є безумовними і безвідкличними.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.

6.1 Бронювання ,,Турпродукту” вважається дійсним при отриманні ,,Турагентом” відповідного письмового підтвердження від ,,Туроператора”.

6.2. Вартість “Турпродукту” розраховується згідно калькуляції “Туроператора”, або інших розрахункових документів (оплата в гривнях по комерційному курсу на день виставлення рахунку).

6.3. Грошові кошти, отримані ,,Турагентом” внаслідок реалізації ,,Турпродукту” ,,Туроператора” є транзитними і “Турагент” не має права власності на них, окрім суми агентської винагороди.

6.4. За виконання умов цього Договору ,,Турагент” отримує агентську винагороду, в розмірі 100 (сто) грн. за одне замовлення шляхом утримання з сплачених Туристом коштів.

6.5. Оплата вартості турпродукту здійснюється ,,Турагентом” у безготівковій формі в національній валюті України на рахунок ,,Туроператора” згідно рахунку-фактури, виставленому ,,Туроператором” протягом 3-х банківських днів з моменту виставлення такого рахунку.

6.6. В разі несвоєчасної оплати вартості турпродукту або несвоєчасного надання ,,Турагентом” або туристом необхідних документів, ,,Туроператор” не гарантує своєчасного виїзду туристів, а також не несе відповідальність за таку затримку.

6.7. Несвоєчасна, неповна, чи неправильна оплата ,,Турагентом” виставлених рахунків знімає з ,,Туроператора” будь-яку відповідальність, пов’язану з виконанням зобов’язань за цим договором. У цьому випадку ,,Туроператор” залишає за собою право анулювати підтвердження заявки ,,Турагента” із утриманням (стягненням) з останнього на свою користь штрафу, що розраховується відповідно до правил пункту 7.6. даного договору.

6.8. При відмові Турагента або туриста(-ів) від туристичного продукту або в разі такої, що не відбулася з вини Турагента, туриста(-ів) або третіх осіб туристичної поїздки Туроператор повертає Турагенту вартість невикористаної частини туристичного продукту, за вирахуванням штрафу, що утримується відповідно до правил пункту 7.6. даного Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання/неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України..

7.2. ,,Туроператор” не несе відповідальності за відмову посольства/консульства у наданні в’їзних віз туристу ,,Турагента”, а також за будь-які правомірні чи неправомірні дії державних органів країни перебування чи транзиту, в тому числі митних органів та прикордонних служб. Конкретні причини відмови у наданні візи ,,Турист” з’ясовує самостійно в консульстві.

7.3. ,,Туроператор” не несе відповідальності і не компенсує збитки та вартість ненаданих послуг при виникненні форс- мажорних обставин (непередбачені, неконтрольовані явища та події: стихійні лиха, військові події, страйки, прийняття рішень місцевими органами влади, смерть посадових осіб і т. д.)

7.4. ,,Туроператор” не несе відповідальності за невчасну подачу та відправлення поїздів, автобусів, тощо, затримку авіарейсів та пов’язані з цим зміни у програмі туристичної поїздки, а також за збереження багажу туриста. У цих випадках відповідальність перед туристом несуть авіаційні, залізничні, автомобільні, морські та інші компанії згідно з міжнародними правилами та нормами.

7.5. ,,Турагент” несе відповідальність за правильність усіх даних, що вказані у заявці на ,,Турпродукт”, за достовірність інформації, яка подається туристам. ,,Турагент” зобов’язаний надавати споживачам (туристам) інформацію щодо турпродуктів ,,Туроператора” виключно згідно рекламних та інформаційних матеріалів ,,Туроператора”.

7.6. У випадку відмови ,,Турагента” (туриста) від заброньованого туру послуг або зміни дати початку/закінчення подорожі з будь-яких причин, не залежних від ,,Туроператора” (відмова посольства в наданні візи або невчасна видача візи посольством туристу автоматично вважається відмовою від туру), у якості штрафу на користь ,,Туроператора” утримуються наступні суми:

7.6.1. Тури по Україні:

При відмові від поїздки, Турагент повинен терміново повідомити про це Туроператора у письмовому вигляді (або по електронній пошті за адресою info@vesta-travel.zp.ua. Якщо Турист відмовляється від поїздки більш ніж за 14 днів від початку туру, Туроператор утримує з Туриста штрафні санкції, у розмірі мінімальної плати за розгляд і опрацювання замовлення, котра становить 100 грн. за кожного Туриста. При відмові Туриста менш ніж за 14 днів від початку тура, Туроператор утримує з Туриста вартість понесених Туроператором витрат на момент відмови у розмірі:

– менш ніж за 14 днів – 25% вартості туру;

– менш ніж за 7 днів – 50% вартості туру;

– менш ніж за 3 дні – 100 % вартості туру.

Неявка на посадку до транспортного засобу чи до місця початку поїздки – 100 % від загальної вартості турпродукту.

7.6.2. Правила п.7.6.1. застосовуються як у разі відмови Турагента від туру, так і у разі неможливості виїзду туриста з країни або в’їзду до країни з будь-яких, не залежних від Туроператора причин.

7.6.3. Також при відмові Турагента від туру заброньованого на період Новорічних/Різдвяних (з 15 грудня по 15 січня включно), Травневих (з 26 квітня по 10 травня включно) та/або інших державних свят, менше ніж за 30 днів, а також у випадку проведення у будь-якому з пунктів здійснення туристичної подорожі релігійних, етнічних та/або національних свят, спортивних змагань та ін., що характеризується підвищеним попитом на туристичні послуги у даному місці в даний час, ,,Tурагент” зобов’язується сплатити на користь ,,Туроператора” штраф у розмірі 100 % вартості туру.

7.7. Повернення вартості транспортних послуг (авіа-, залізничних та автобусних квитків) провадиться згідно правил перевізника.

7.8. Якщо для здійснення перевезення туриста були замовлені квитки на чартерні рейси, то у випадку відмови від туристичних послуг менш ніж за 15 діб до початку туру вартість таких квитків не повертається (за виключенням випадків, коли інші строки погоджені з перевізником).

7.9. У випадку відмови від туристичних послуг незалежно від дати початку туру, фактичні витрати Туроператора, пов’язані з бронюванням та оплатою туристичних послуг поверненню Турагенту не підлягають.

7.10. У випадку порушення ,,Туристами”, що використовують Турпослуги, правил проїзду, реєстрації, або перевезення багажу, нанесення майнових збитків транспортній компанії, порушення правил проживання в готелі, недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених чинним законодавством місця виникнення конфлікту. При цьому ,,Турагент” сприяє в стягненні таких штрафів.

7.11. У випадку подання ,,Турагентом” невірно оформлених або неправдивих документів, що спричинило неможливість виконання зобов’язань Туроператором, ,,Турагент” сплачує “Туроператору” штраф у розмірі 100 % вартості замовлених послуг.

7.12. У випадку прострочення ,,Турагентом” платежу за виставленим ,,Туроператором” рахунком, ,,Турагент” сплачує за кожен прострочений день пеню в розмірі 0,5% від суми, належної до сплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.13. За невиконання ,,Туроператором“ договірних зобов’язань по обслуговуванню ,,Туристів”, він відшкодовує ,,Турагенту” фактичні, документально підтверджені та законно обґрунтовані витрати останнього по компенсації ,,Туристам” різниці у якості послуг та вартість заброньованих, але ненаданих з вини Туроператора послуг, при обов’язковому дотриманні п. 8.1. цього Договору. У випадку відміни туру згідно п.5.3.3 цього договору з вини Туроператора, Туроператор компенсує протягом 5 робочих днів 100% від суми сплати чи передплати від Турагента по відміненому туру, в порядку переведення коштів на розрахунковий рахунок Турагента.

7.14. ,,Туроператор” не несе відповідальності по відшкодуванню грошових витрат ,,Туриста” за оплачені Турпослуги, якщо ,,Турист” у період обслуговування на свій розсуд чи в зв’язку зі своїми інтересами, не скористався усіма чи частиною наданих ,,Туроператором” послуг, і не відшкодовує ,,Туристу” витрати, що виходять за рамки обумовлених у заявці туристичних послуг.

7.15. ,,Туроператор” не несе відповідальності та не компенсує збитки у випадку порушення ,,Туристом” митних правил, прикордонних чи інших законодавчих актів, що потягли за собою відсторонення “Туриста” від маршруту, у випадку запізнення ,,Туриста” в пункт початку поїздки або дострокове повернення його з поїздки.

7.16. У випадку заяви претензій стосовно якості певного виду послуг в оплаченому турі, вартість використаних ,,Туристом” інших окремих послуг (проїзд, трансфер, страховка, віза тощо) не компенсуються.

7.17. “Туроператор” не несе відповідальності за дії прикордонних, митних та інших офіційних служб країн, які відвідує або перетинає турист. У випадку конфлікту туриста з цими службами і невиконання Угоди з цієї причини турист не має права вимагати повернення коштів.

8. РЕКЛАМАЦІЇ ТА АРБІТРАЖ

8.1. У випадку виникнення скарг зі сторони туристів на якість обслуговування, ,,Турагент” повинен надати ,,Туроператору” наступні документи: скаргу туриста, договір між ,,Турагентом” і туристом, в якому були вказані умови туру, документ чи акт з відмітками готелю чи приймаючої сторони, який підтверджує порушення умов туру, документи, що підтверджують фактичні витрати (збитки), понесені туристом внаслідок ненадання (неналежного надання) туристичних послуг. Рекламації та всі необхідні документи повинні бути отримані ,,Туроператором” не пізніше, ніж через 14 днів із дня закінчення туру. Всі рекламації розглядаються ,,Туроператором” тільки в тому випадку, якщо ,,Туроператор” був проінформований ,,Турагентом”, або ,,Туристом” про ненадання, або неякісне надання оплаченої послуги протягом 12 годин у письмовій формі для можливості усунення проблеми, що виникла.

8.2. ,,Туроператор” розглядає отриману від ,,Турагента” рекламацію протягом 30 днів з моменту її отримання.

8.3. Рекламації, подані чи заявлені ,,Турагентом” з порушенням вимог п. 8.1 даного Договору Туроператором до розгляду не приймаються і ,,Турагент” несе за ними самостійну відповідальність без права пред’явлення вимог до ,,Туроператора” та без права задоволення таких вимог за рахунок ,,Туроператора”.

8.4. Всі суперечки чи розбіжності які виникають в зв’язку з даним Договором, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. 8.5 У випадку, якщо спірні питання між Сторонами не можуть бути вирішені шляхом переговорів, Сторони можуть звернутися до судових органів.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, зміни в законодавстві та інші явища непереборної сили, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним Договором. 9.2. Сторона для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

9.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом (Торгово-промислова палата України або її аналог в іншій країні).

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з даного Договору чи в зв’язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. При неможливості такого вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд до господарського суду за місцем укладання Договору.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Умови цього Договору є конфіденційними.

11.2. Сторони зобов′язані зберігати конфіденційність щодо своїх взаємовідносин за цим Договором, за винятком настання випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

11.3. Сторони вживають усіх необхідних заходів для того, аби їх співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди сторін не інформували інших осіб про деталі цього Договору.

11.4. У випадку розголошення змісту положень цього Договору, винна сторона відшкодовує завдані збитки у розмірі встановленому судом.

12. ДОГОВІР В ЦІЛОМУ

12.1. Цей договір складений при повному розумінні Сторонами предмету договору та він заміняє будь-яку іншу угоду по цьому предмету, укладену раніше в письмовій чи усній формі.

12.2. Терміни вказані в цьому договорі тлумачаться згідно з визначеннями, які містяться в ГК України, ЦК України, Законі України “Про туризм”, ліцензійних умовах та в інших підзаконних актах прийнятих на підставі Закону України “Про туризм”.

13. УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

13.1. Сторони домовилися, що звязок між собою вони підтримують за допомогою:

13.1.1. електронної пошти:

,,Туроператор”,,Турагент”
info@vesta-travel.zp.uaz.boykom@gmail.com

13.1.2. Зв’язку:

,,Туроператор”,,Турагент”
тел: +38 061 222 52 12, +38 096 920 36 97+38 (097) 9534502

13.1.3. Поштового листування:

,,Туроператор” ,,Турагент”
69035, м.Запоріжжя, вул. Сталеварів 18 / 7179057 м.Львів, вул.Кременецька 14/8

14. ТЕРМІН ДІЇ

14.1. Цей Договір набирає сили з моменту підписання і діє протягом одного року. У разі якщо жодна із Сторін не повідомляє про розірвання Договору то Термін дії Договору автоматично продовжується на наступний календарний рік. 14.2. Цей договір припиняється за угодою Сторін, а також у разі:

14.2.1. Відкликання «Туроператором» повноважень ,,Турагента”. В разі відкликання повноважень ,,Турагента”, ,,Туроператор” повинен сповістити його про припинення договору не менш, ніж за один місяць.

14.2.2. Виникнення інших обставин, що припиняють повноваження ,,Туроператора”, або ,,Турагента”. У разі усунення (закінчення) обставин, що призвели до припинення повноважень ,,Турагента”, ці повноваження за згодою Сторін можуть бути поновлені.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні при умові якщо вони виконані у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

15.2. Цей Договір укладений у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін. Кожен з екземплярів має однакову юридичну силу.

15.3. Єдиним підтвердженням повноважень “Турагента” є цей Договір, що не потребує ніяких інших підтверджень.

16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТУРОПЕРАТОР:ТУРАГЕНТ:
Приватне підприємство «ВЕСТА ТРЕВЕЛ» 69035,
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 18 / 71
Код ЄДРПОУ: 35719348
Тел. 061 222 52 12
Р/р UA 87 313399 00000 26000060132955 в Запорізьке РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 313399
Розмір фінансового забезпечення на випадок неплатоспроможності чи неспроможності становить суму, еквівалентну 10 000 Євро та надано АТ «РВС БАНК». Гарантія No6246-20Г видана 04.09.2020 р. Адреса банку: 04071, м. Київ, вул. Введенська, 29/58.
Ліцензія Туроператора (внутрішній та в’їзний туризм) ДАТК України АЕ No637045 від 17.07.2013 р.                                                           
ФОП Бойко Марія Миколаївна 79057,
м. Львів, вул.Кременецька 14/8
Телефон: +38 097 9534502
e-mail: z.boykom@gmail.com
р/р UA133052990000026005041024883
банк: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
МФО 305299
ЄДРПОУ 3165111583
Код реєстрації: 37507880